Βιομηχανιών

Κάθε ασφάλιση διαμορφώνεται ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες του πελάτη και το είδος της επιχείρησης, προσφέροντας έτσι, ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο ικανό να καλύπτει τον κίνδυνο από απλή Πυρκαγιά, μέχρι κατά Παντός Κινδύνου.
Τα ασφαλιζόμενα αντικείμενα που προστατεύουμε περιλαμβάνουν:
Οικοδομές και πάγιο μηχανολογικό,

ή άλλο εξοπλισμό εργοστασίων και εμπορικών εγκαταστάσεων

Αποθέματα εμπορευμάτων κατά τη διάρκεια αποθήκευσης

Προϊόντα και πρώτες ύλες

TOP